خرید فایل<مبانی نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه>

مبانی نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه مبانی نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه. آماده دریافت می باشد. مبانی نظری هزینه سرمایه و مدلهاي هزينه سرمايه فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 مقدمه 17 2 - 2مبانی نظری تحقيق 18 1 - 2 - 2هزینه سرمایه : 18 2 - 2 - 2تعیین هزينه هاي بخشهای ترکیب سرمایه 19 1 - 2 - 2 - 2هزينه خاص بدهي 19 2 - 2 - 2 - 2هزينه خاص سهام ممتاز 19 3 - 2 - 2 - 2هزينه خاص سهام عادي 20 4 - 2 - 2 - 2هزينه خاص سود انباشته 20 3 - 2 - 2مدلهاي هزينه سرمايه 21 1 - 3 - 2 - 2 نرخ بازده متوسط تحقق يافته 21 2 - 3 - 2 - 2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده 21 3 - 3 - 2 - 2مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي 22 4 - 3 - 2 - 2مدل رشد سود تقسيمي 22 4 - 2 - 2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 23 5 - 2 - 2مفهوم ساختار سرمایه 23 6 - 2 - 2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 24 7 - 2 - 2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 26 8 - 2 - 2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 28 9 - 2 - 2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 29 10 - 2 - 2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 30 1 - 10 - 2 - 2دیدگاه سود خالص : 34 2 - 10 - 2 - 2 دیدگاه سنتی : 35 3 - 10 - 2 - 2 الگوي ميلر - موديلياني بدون ماليات 37 4 - 10 - 2 - 2 الگوي ميلر - موديلياني با اثر ماليات شركت ها 38 5 - 10 - 2 - 2 الگوي ميلر 39 11 - 2 - 2انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني 39 12 - 2 - 2 تئوری توازی ایستا : 40 13 - 2 - 2تئوري سلسله مراتبی ( تئوري ترجيحي ): 41 14 - 2 - 2فرضيه جريان نقدي آزاد : 42 15 - 2 - 2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42 16 - 2 - 2مالیات و ساختار سرمایه : 43 17 - 2 - 2مالیات بر درآمد شرکت : 44 18 - 2 - 2اثر هزینه های ورشکستگی 44 19 - 2 - 2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46 20 - 2 - 2سایر نواقص بازار سرمایه : 48 21 - 2 - 2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست 48 22 - 2 - 2تفاوت هزینه های وام گیری 49 23 -