خرید فایل<مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی>

مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی. آماده دریافت می باشد. 2 - 3 - تاریخچه پولشویی 13 2 - 4 - تاریخچه بانک و بانکداری در ایران 14 2 - 5 - تاریخچه بانک صادرات 18 2 - 6 - مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی 22 2 - 6 - 1 - تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان ( کنوانسیون وین ) 22 2 - 6 - 2 - اساسنامه کمیته باسل ( بال ) 23 2 - 6 - 3 - منشور 1990 اتحادیه اروپا 23 2 - 6 - 4 - قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار ( IOSCO ) 24 2 - 6 - 5 - کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) 24 2 - 6 - 6 - نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی ( FATF ) 25 2 - 7 - آمار مربوط به پول شویی 27 2 - 7 - 1 - ایران ؛ بهشت پول شویی 28 2 - 8 - بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی 29 2 - 9 - مکانیزم های پولشویی 32 2 - 10 - چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33 2 - 10 - 1 - پولهاي  خاكستري 33 2 - 10 - 2 پولهاي  سياه : 33 2 - 10 - 3 - پولهاي  كثيف ( پولهاي  آغشته به خون ): 34 2 - 11 - گونه های جرم پولشویی در بانک 34 2 - 12 - انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد : 34 2 - 12 - 2 - حساب های وابستگان ؛ 35 2 - 12 - 3 - حسابهای دسته جمعی ؛ 36 2 - 12 - 4 - حسابهای انتقالی واسط2 ؛ 36 2 - 12 - 5 - حواله های بانکی وغیره ؛ 36 12 - 12 - 6 - ترتیبات وثیقه وام ؛ 37 2 - 12 - 7 - حسابهای غیرفعال ؛ 37 2 - 12 - 7 - 1 - نقل وانتقال پول 37 2 - 12 - 7 - 2 - استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38 2 - 12 - 7 - 3 - استفاده از صندوق امانات بانک ها 38 2 - 12 - 7 - 4 - پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت ) 39 2 - 12 - 7 - 5 - اسمورفینگ : 39 2 - 12 - 8 - شرکت های مجازی ( کاغذی ): 40 2 - 12 - 9 - بانک هاي پوسته ای