خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان>

مبانی نظری و پیشینه ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مبانی نظری و پیشینه ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان. آماده دریافت می باشد. بخش اول : هوش سازمانی 32 2ـ 1 - 1 . مقدمه 32 2 - 1 - 2 . تعاریف هوش سازمانی 32 2 - 1 - 2 - 1 . هوش در حوزه روانشناسی 34 2 - 1 - 2 - 2 . هوش در حوزه سازمانی 38 2 - 1 - 3 . اهمیت هوش سازمانی 40 2 - 1 - 4 . بهبود هوش سازمانی 42 2 ـ 1ـ 5 . پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی 43 2 ـ 1ـ 5 - 1 . تقویت سرمایه اجتماعی سازمان 43 2 ـ 1ـ 5 - 2 . توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان 43 2 ـ 1ـ 5 - 3 . سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان 43 2 ـ 1ـ 5 - 4 . ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی 44 2 ـ 1ـ 5 - 5 . تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده 44 2 ـ 1ـ 6 . هوش سازمانی و یادگیری 44 2 ـ 1ـ 7 . هوش سازمانی و هوش تجاری 45 2 ـ 1ـ 8 . سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی 45 2 ـ 1ـ 9 . رویکردهای هوش سازمانی 48 2 ـ 1ـ 9 - 1 . رویکرد رفتارگرایی 49 2 ـ 1ـ 9 - 2 . رویکرد شناخت گرایی 49 2 ـ 1ـ 9 - 3 . رویکرد اجتماعی 48 2 ـ 1ـ 10 . ضریب هوش سازمانی 47 2 ـ 1ـ 11 . درک شهودی از هوشمندی 50 2 ـ 1ـ 12 . ماهیت سازمان های هوشمند 53 2 ـ 1ـ 13 . هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی 56 2 ـ 1ـ 14 . اقدامات اساسی در هوش سازمانی 56 2 ـ 1ـ 15 . ابزار سنجش هوش سازمانی 58 2 ـ 1ـ 16 . اجزای هوش سازمانی 59 2 ـ 1ـ 16 - 1 . هوش سازمانی به عنوان یک فرایند 59 2 ـ 1ـ 16 - 2 . هوش سازمانی به عنوان یک محصول 60 2 ـ 1ـ 17 . فرایند هوش 60 بخش دوم : عملکرد 60 2 - 2 - 1 . مقدمه 67 2 ـ 2ـ 2 . تعاریف عملکرد 68 2 ـ 2ـ 3 . عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی 70 2 ـ 2ـ 4 . انواع عملکرد 73 2 ـ 2ـ 4 - 1 . عملکرد وظیفه ای 74 2 ـ 2ـ 4 - 2 . عملکرد زمینه ای 75 2 ـ 2ـ 5 . تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای 76 2 ـ 2ـ 6 . کاربردهای عملکرد شغلی 76 2 ـ 2ـ