خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري>

مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري. آماده دریافت می باشد. 2 - 1 - مقدمه 16 2 - 2 - مديريت شهري 16 2 - 2 - 1 - مفهوم مديريت شهري 17 2 - 2 - 2 - وظايف مديريت شهري 21 2 - 3 - ساختار مديريت شهري در ايران 23 2 - 3 - 1 - سطح کلان مديريت شهري در ايران 24 2 - 3 - 2 - سطح منطقه ‏ اي مديريت شهري 26 2 - 3 - 3 - سطح محلي مديريت شهري 26 2 - 4 - جامعه اطلاعاتي 28 2 - 5 - دولت الکترونيک 30 2 - 5 - 1 - تعريف دولت الکترونيک 30 2 - 5 - 2 - سازمان الکترونيکي و دولت الکترونيکي 32 2 - 5 - 3 - اهداف دولت الکترونيک 33 2 - 5 - 4 - ارکان دولت الکترونيک 35 2 - 5 - 6 - کسب و کار الکترونيک 39 2 - 6 - شهر الکترونيک 41 2 - 6 - 1 - مفهوم شهر الکترونيک 41 2 - 6 - 2 - زندگي الکترونيک 43 2 - 6 - 3 - شهروند الکترونيک 43 2 - 6 - 4 - شهرداري الكترونيكي 45 2 - 6 - 5 - مدل تعاملي شهر ، شهروند ، دولت و شهرداري الکترونيک 45 2 - 7 - شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک ( آمادگي الکترونيکي ) 45 2 - 8 - زيرساخت الكترونيك 54 2 - 9 - شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري 56 2 - 9 - 1 - سرويس رديابي با GPS 61 2 - 9 - 2 - سيستم اطلاعات جغرافيايي 62 2 - 9 - 3 - سيستم حمل و نقل هوشمند 64 2 - 9 - 4 - سيستم ‏ هاي پرداخت الکترونيکي 65 2 - 10 - وضعيت ايران در مقايسه با شاخص ‏ هاي بين ‏ المللي 66 2 - 11 - بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا 69 2 - 12 - شهرهاي الکترونيک در ايران 72 2 - 13 - وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان 75 2 - 14 - نتيجه‌گيري و تحليل 78 2 - 14 - 1 - تحليل وضعيت مديريت شهري 79 2 - 14 - 2 - تحليل وضعيت شهر الکترونيک 80 2 - 15 - مدل تحليل : تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک 2 - 1 - مقدمه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعت ادامه دارد و شعاع تأثير‌گذاري آن هر روز گسترش مي‌يابد به نحوي كه جهانيان را مجبور به پذيرش تغييرات بنيادي در اصول آن نموده است . رشد روزافزون و توسعه شتابان فناوري ‏ هاي اطلاعاتي