خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم>

مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم. آماده دریافت می باشد. 2 - 1 - مقدمه 11 2 - 2 - 1 - انواع اکوتوريست 13 2 - 2 - 2 - اصول اکوتوريسم 13 2 - 2 - 3 - اهداف اکوتوريسم 14 2 - 2 - 4 - اهميت اکوتوريسم 14 2 - 2 - 5 - فرصت ها و تهديدات اکوتوريسم 15 2 - 2 - 5 - 1 - فرصتهاي اکوتوريسم 15 2 - 2 - 5 - 2 - تهديدات اکوتوريسم 15 2 - 3 - اکوتوريسم در روستا 16 2 - 4 - تعريف و مفهوم خانه هاي دوم 19 2 - 5 - مهمترين زمينه ها و عوامل کششي ، انگيزشي و يا رانشي گسترش خانه  هاي دوم در نواحي روستايي 22 2 - 5 - 1 - تفاوت آب و هوايي و جغرافيايي 22 2 - 5 - 2 - مهاجرت هاي روستايي - شهري 22 2 - 5 - 3 - آلودگي محيط زيست و ازدحام بيش از حد جمعيت در شهر ها 23 2 - 5 - 4 - بهبود راه هاي ارتباطي و افزايش برخورداري از خودروي شخصي 23 2 - 5 - 5 - شهر گريزي و گسترش خانه هاي دوم 23 2 - 6 - تاريخچه خانه هاي دوم 24 2 - 6 - 1 - جهان 24 2 - 6 - 2 - ايران 26 2 - 7 - اثرات خانه هاي دوم بر نواحي روستايي 29 2 - 7 - 1 - اثرات زيست محيطي 31 2 - 7 - 1 - 1 - آلودگي هوا و صوتي 31 2 - 7 - 1 - 2 - آلودگي آب رودخانه ها 31 2 - 7 - 1 - 3 - از بين بردن پوشش گياهي 32 2 - 7 - 1 - 4 - تخريب و تغيير چشم انداز طبيعي 32 2 - 7 - 1 - 5 - تخريب محيط زيست و منابع طبيعي 32 2 - 7 - 2 - اثرات اجتماعي و فرهنگي 33 2 - 7 - 2 - 1 - افزايش سطح آگاهي و دانايي مردم ناحيه 33 2 - 7 - 2 - 2 - تضاد و دو گانگي اجتماعي و فرهنگي بين گردشگران و روستاييان 33 2 - 7 - 2 - 3 - الگو برداري از شيوه زندگي گردشگران 33 2 - 7 - 2 - 4 - تاثير بر روند مهاجرت روستاي - شهري 34 2 - 7 - 2 - 5 - تضعيف فرهنگ محلي و سنتي 34 2 - 7 - 2 - 6 - کاهش امکان ساخت مسکن براي مردم محلي 35 2 - 7 - 2 - 7 - کاهش انسجام اجتماعي 35 2 - 7