خرید فایل<مبانی نظری و پیشینه استراتژی‌ های تقسیم سود>

مبانی نظری و پیشینه استراتژی‌ های تقسیم سود مبانی نظری و پیشینه استراتژی‌ های تقسیم سود نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه استراتژی‌ های تقسیم سود. آماده دریافت می باشد. 1 - 2 - مقدمه 17 2 - 2 - استراتژی‌های تقسیم سود 20 3 - 2 - جانمایی استراتژی تقسیم سود 21 4 - 2 - خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت 22 5 - 2 - اهداف سیایت تقسیم سود 23 6 - 2 - عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 24 1 - 6 - 2 - نقدینگی 24 2 - 6 - 2 - بازپرداخت بدهی ‌ها 24 3 - 6 - 2 - ثبات سودآوری 25 4 - 6 - 2 - سیاست تقسیم سود رقبا 25 5 - 6 - 2 - علایق سرمایه گذاران 25 6 - 6 - 2 - سود آوری فرصت‌های آتی 26 7 - 6 - 2 - الویت های مالیاتی 26 8 - 6 - 2 - الزامات قانونی 27 9 - 6 - 2 - تأثیرات هشدار دهنده 27 10 - 6 - 2 - ملاحظات هزینه‌ای 28 11 - 6 - 2 - تورم 28 12 - 6 - 2 - کنترل 28 13 - 6 - 2 - هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام 29 14 - 6 - 2 - هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید 29 15 - 6 - 2 - توانایی استقراض 30 16 - 6 - 2 - فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود 30 17 - 6 - 2 - نرخ رشد و توسعه شرکت 31 18 - 6 - 2 - تأثیر دوره تجاری 31 19 - 6 - 2 - نوع شرکت 31 20 - 6 - 2 - هزینه نمایندگی 32 21 - 6 - 2 - درجه اهرم مالی 32 7 - 2 - تعیین سیاست تقسیم سود 33 1 - 7 - 2 - سیاست تقسیم باقیمانده سود 33 2 - 7 - 2 - ثبات سود نقدی 34 3 - 7 - 2 - سیاست سود نقدی بینابین 34 8 - 2 - سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای 35 9 - 2 - تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود 36 1 - 9 - 2 - نظریه نامربوط بودن تقسیم سود 36 2 - 9 - 2 - نظریه پرنده در دست 38 3 - 9 - 2 - نظریه ترجیح مالیاتی 39 10 - 2 - عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند 39 11 - 2 - عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند 40 12 - 2 - نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی 40 13 - 2 - شیوه‌های پرداخت سود سهام 41 1 - 13 - 2 - پرداخت